اقامتگاه دخترانه مکانی برای تقویت حس هم نوع دوستی

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 58

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. زندگی کردن در جمع و داشتن حس اجتماعی برای انسان بیش از آنکه وی تصور می کند، اهمیت دارد. به همین دلیل است که انسان های منزوی و اجتماع گریز بیش از همه در معرض آسیب های مختلف قرار دارند. یکی از مهمترین کارهایی که می تواند به سلامت فردی انسان ها آسیب وارد کند، دوری کردن آنها از جمع می باشد. قرار رفتن در جمع های مختلف از جمله جمع های دوستانه می تواند برای سلامت روح و روان انسان ها مفید باشد. در مکان هایی نظیر اقامتگاه دخترانه و سایر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی این مساله بیش از همه اهمیت پیدا می کند. چرا که زندگی در مکانی نظیر اقامتگاه دخترانه تهران یک زندگی جمعی به معنای واقعی کلمه به شمار می آید. کسانی که فاقد حس جمعی و زندگی اجتماعی هستند در اینگونه مکان ه هم خود آزار می بینند و هم می توانند موجب آزار دیگران باشند. این در حالی است که زندگی کردن در مکانی نظیر اقامتگاه دخترانه می تواند از نقطه نظری دیگر به تقویت حس هم نوع دوستی انسان ها کمک کند. چرا که افراد در اقامتگاه دخترانه در تهران به نوعی خانواده و تنها کسان یکدیگر به شمار می آیند. افرادی که در اقامتگاه دخترانه عادت به اهمیت دادن به دیگران دارند در بخش های دیگری از زندگی خود می توانند حس هم نوع دوستی خود را تقویت کنند. در اقامتگاه دخترانه بسیاری از ساکنین به نوعی و در شرایط مختلف به کمک و همدلی دیگران نیاز دارند. این در حالیست زمانی که افراد با خانواده خود زندگی می کنند به اندازه کافی دارای چتر حمایتی از سوی دیگران هستند. اما در اقامتگاه دخترانه در تهران اغلب افراد فاقد چتر حمایتی بوده و نیاز دارند از سوی دیگر ساکنین اقامتگاه مورد همدلی و حمایت دیگران قرار گیرند.

اقامتگاه دخترانه

تجربه نشان داده است که بیشتر ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران به همدلی و حمایت دیگران نیاز دارند. همین حمایت کردن از دیگران در اقامتگاه دخترانه می تواند منجر به تقویت حس هم نوع دوستی در بین آنها گردد. فردی را در نظر بگیرید که در اقامتگاه دخترانه مریض بوده و نمی تواند کارهای معمولی خود را نیز به راحتی انجام دهد. حمایت دیگران از چنین فردی ر اقامتگاه دخترانه علاوه بر اینکه به نفع فرد بیمار بوده از نظر تقویت حس هم نوع دوستی نیز می تواند منجر به رشد و ترقی شخیصیتی افراد نیز گردد. این در حالیست که اگر افراد در اقامتگاه دخترانه تهران نسبت به چنین مساله ای بی تفاوت باشند و حمایت خود را از فرد بیمار نشان ندهند نمی توانند در آینده یا در همان حال نیز در داخل جامعه حس هم نوع دوستی را در خود احساس کنند. به همین دلیل است که گفته می شود مکانی نظیر اقامتگاه دخترانه در تهران بهترین شرایط و موقعیت برای تقویت حس هم نوع دوستی در افراد می باشد. برخی از افراد را در اقامتگاه دخترانه می بینیم که افرادی به غایت خودخواه بوده و تنها منفعت شخصی خود را در نظر می گیرند. چنین افرادی در زندگی اجتماعی خود نیز دارای چنین رفتار و منشی بوده و نسبت به دیگران هیچ گونه احساس مسئولیتی در خود حس نمی کنند.

اقامتگاه دخترانه

چرا وجود حس هم نوع دوستی در اقامتگاه دخترانه اهمیت دارد؟

اولین قدم در تقویت حس هم نوع دوستی در اقامتگاه دخترانه در تهران، اهمیت دادن به دیگران است. اگر ساکنین اقامتگاه دخترانه عادت داشته باشند به دیگران و مشکلات آنها اهمیت دهند، هم در چنین مکانی فردی مفید و نوع دوست بوده و هم در زندگی آینده خود می توانند به دیگران اهمیت دهند. بنابراین نمی توان از کسی که نسبت به افراد دیگر و مشکلات آنها در اقامتگاه دخترانه بی تفاوت است انتظار داشتن حس هم نوع دوستی را نسبت به دیگران در موقعیت های دیگر داشت. اگر به جامعه یک نظر اجمالی داشته باشیم پی می بریم که یکی از دلایل اصلی وجود مشکلات متعدد در جامعه، نبود حس هم نوع دوستی در بین افراد می باشد. زمانی که انسان ها نسبت به دیگر افراد حس همدلی و هم نوع دوستی نداشته باشند به راحتی از کنار مشکلات آنها عبور کرده و همین مساله صدمات جبران ناپذیری را به بدنه اجتماع های انسانی وارد می کند. بنابراین می توان به راحتی ادعا کرد که وجود حس هم نوع دوستی در بین ساکنین اقامتگاه دخترانه به نوعی به وجود چنین حسی در بین افراد در جامعه مرتبط می باشد.

دیدگاه‌ها