پانسیون ارزان

زندگی آسان در خوابگاه

تصورات اشتباه از زندگی در خوابگاه: متأسفانه وجود پیش زمینه های ذهنی منفی در مورد زندگی در خوابگاه ها به یکی از معضلات خانواده ها و افرادی تبدیل شده است که برای یک دوره از زندگی مجبور به استفاده از خوابگاه می شوند. به طوری…

نیاز جامعه به خوابگاه های دانشجویی

ضرورت وجود خوابگاه های دانشجویی کارمندی: در ابتدای مطلب باید یک حقیقت را بپذیریم و آن این است که تقریبآ هیچکس دوست ندارد طعم غربت و دوری از خانواده را تجربه کند و در مسکن هایی سرد و بی روح اقامت داشته باشد. اما به…