خوابگاه دختران

دختران و سازگاری با شرایط خوابگاه

سازگاری دختران با محیط خوابگاه: ساکنین خوابگاه در تهران و دیگر شهرها، پس از گذشت مدت کوتاهی می توانند با شرایط زندگی در خوابگاه کنار بیایند.  ممکن است این مدت زمان جهت سازگاری با محیط جدید، برای دختران در مقایسه با پسران سخت و زمان…

تأثیر معماری و چیدمان خوابگاه روی ساکنین

زندگی در خوابگاه: زندگی در خوابگاه بخش مهمی از زندگی دانشجویی محسوب می شود. به طوری که اثرات روانشناختی زندگی در خوابگاه های دانشجویی بر دانشجویان ساکن در خوابگاه به طور گسترده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. اگرچه امروزه طیف وسیع تری از…